Image 1 of 1
AGP 02 TW736 002.TIF
Stoltzfus  Farm. Toy Cow Creamery.